Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

30. 8. 2011

 

Mateřská škola byla do konce roku 2002 samostatným subjektem.1.1.2003 dochází k organizační změně – MŠ se stala součástí právního subjektu Základní škola Lukov.1.1.2006 se změnil název na Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace.MŠ Lukov je jednotřídní s počtem žáků 25 ve věku od 3 do 6 let. Jedná se o venkovskou školu a proto je její činnost orientována k tomuto prostředí. Prohlubujeme i získáváme nové poznatky, využíváme okolí, zejména se zaměřujeme na přírodu , změny v ní a dobré chování nejenom v přírodě, ale i v obci. Do výchovně vzdělávací činnosti zařazujeme prvky ekologické výchovy. Společně s dětmi ZŠ se zapojujeme do kulturního dění v obci – jako je např. kulturní vystoupení pro občany na Vánoce, Den matek.Každoročně se koncem školního roku slavnostně loučíme se školáky a předáváme jim na památku pohádkovou knížku s věnováním. 

Od školního roku 2009/2010 pracujeme podle ŠVP s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“, který využívá prvky z programu Začít spolu. Prostory MŠ jsou rozčleněny na části, ve kterých jsou centra aktivit pro děti. Naší snahou je, aby v nich děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Usilujeme o to, aby se tak tato centra aktivit stala dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a práce s různými materiály.
V centrech děti pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti. Učí se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak stává hrou a hra naopak učením.

Škola je zaměřena na výtvarnou a pracovní výchovu, grafomotoriku.Velká pozornost je věnována rozvoji tělesné zdatnosti, hudbě a zpěvu dětí. Věnujeme pozornost prevenci vadné výslovnosti zařazováním jazykových chvilek. Nabízíme všestrannou péči o všechny děti naší školy(kulturní a sportovní akce).

Veškeré naše snažení směřuje k tomu,aby se u nás dítě cítilo spokojeně a šťastně.

Organizace dne v  mateřské škole 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.  

6.30-8.00 MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou

8.00-8.15 zdravotní cvičení, motivační činnost  

8.15-8.45 hygiena, příprava na svačinu,svačina 

8.45-9.15 řízená činnost dle tématického celku (skupinová, individuální) 

9.15-11.15 pobyt venku, hygiena   

11.15-12.00 oběd, hygiena,příprava na odpočinek dětí

11.30 odchod odjíždějících dětí na autobus

12.00-13.30 odpočinek,relaxace(klidový program pro děti s nižší potřebou spánku)

13.30-14.00 hygiena,odpolední svačina  

14.00-15.30 spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ 

14.40 odchod odjíždějících dětí na autobus