Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní informace

1. 9. 2011

 

V loňském roce byl zahájen projekt EU peníze školám, jehož cílem je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a podpoření rozvoje oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na ZŠ v ČR. Jednoduše řečeno, jde o penízky navíc, za které školy doplní učební materiály všeho druhu, přidají nějaký vzdělávací čas navíc v předmětech, kde to škola potřebuje a dokáže zorganizovat, a zbude i na učitele, aby nedělali práci navíc zadarmo.
Bylo vytipováno sedm prioritních oblastí, které jsou v rámci vzdělání problematické a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít k vyřešení nebo alespoň minimalizaci problémů. Mezi priority, na něž je směrováno cca 4,5 mld. Kč, náleží podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání. Sedm priorit je dále rozpracováno do dvaadvaceti šablon klíčových aktivit, jejichž výběrem si škola vytvoří projektovou žádost. Postup tvorby projektové žádosti je poměrně jednoduchý, je postaven tak, aby škola dokázala žádost sestavit sama, k dispozici je v případě potřeby informační telefonní linka zdarma.
 

Celková rozdělovaná částka
4,5 miliardy Kč (šablony byly navrhnuty a propočítány tak, že peněz je dost pro všechny školy)
Částka připadající na školu
min. 300 000 Kč + počet žáků x 4 300 Kč
Plánovaný počet podpořených škol
všechny základní školy, které požádají a splní veškeré formální náležitosti a podmínky přijatelnosti projektu
Zahájení příjmu finalizovaných žádostí
4. 6. 2010
Ukončení příjmu žádostí
do vyčerpání alokace, nejdéle do 20. 12. 2012
Doba financování projektů škol
30 měsíců
Oprávnění žadatelé
základní školy se sídlem na území ČR (mimo hl. m. Prahy)

 
Žádosti o dotaci mohly školy začít podávat od června 2010 a k ukončení dojde po vyčerpání celkové částky 4,5 mld. Kč nebo po vyhlášení Řídícího orgánu OP VK o ukončení, nejdéle však do 20. prosince 2012. Doba trvání projektů je 30 měsíců a co do peněz pro jednotlivé školy jedná se min. o 300 000 Kč + počet žáků x 4 300 Kč.
Výše dotace pro ZŠ je vázána na šablony klíčových aktivit. Každá šablona klíčových aktivit je finančně ohodnocena ve vztahu k tzv. naplánovaným výstupům. Celková částka, kterou škola na svůj projekt skutečně získá, závisí na počtu realizovaných činností (např. počtu odučených hodin) či dosažených výstupů (např. pedagog, který absolvoval pedagogický kurz). Škola musí prokázat např. prostřednictvím záznamového archu, že uvedené činnosti nebo výstupy byly opravdu uskutečněny. V případě, že vykázané množství jednotek nebude odpovídat předpokládané hodnotě, uvedené ve schváleném projektu, sníží se při konečném vyúčtování i výše dotace. Což tedy prakticky znamená, že pokud škola nesplní nějakou část, dostane méně peněz, pokud ale nesplní ani 50 % bude muset vrátit peníze všechny.
Co se týče konkrétního čerpání peněz, jeho průběh je následovný:
1. záloha – bude stanovena ve výši 60 % rozpočtu projektu; odeslána bude do 30 dnů od písemného doručení akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem na poskytovatele podpory.
2. záloha – bude stanovena ve výši 40 % rozpočtu projektu; zaslána bude po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. V případě, že příjemce podpory v první monitorovací zprávě prokáže dosažení výstupů ve výši 40 % rozpočtu projektu a požádá o uvolnění zbylých prostředků (prostřednictvím žádosti o platbu), dojde k uvolnění 2. zálohy ihned po schválení monitorovací zprávy.
Kromě splnění počtu odučených hodin absolvování školení a přípravy materiálů je škola ještě povinna veřejně informovat o obdržené podpoře z Evropského sociálního fondu (ESF) a OP VK. Provádění publicity během realizace projektu znamená na jedné straně povinnost, současně však znamená i příležitost využít publicitu ve prospěch svého projektu a pro inspiraci ostatních. K provádění informačních aktivit se příjemce zavazuje již v projektové žádosti, když poskytuje souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců podpory z OP VK (uveřejněném na webových stránkách MŠMT a s informováním veřejnosti o realizaci projektu umístěním informační tiskoviny (plakátu) na viditelném místě v budově školy (např. ve vestibulu). Dále má možnost informovat účastníky projektu a veřejnost (např. rodiče žáků) o spolufinancování projektu z ESF a OP VK při všech vhodných příležitostech (např. během dne otevřených dveří, na internetových stránkách školy apod.).
 
Na co konkrétně lze podporu získat?
V každé z oblastí lze podpořit individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků, speciálních pedagogů či školních psychologů.
 
 
 
 
Co si zvolila naše škola:

Oblast
Počet vzdělávacích materiálů
Náklady
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
 
288
 
86 400 Kč
IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
 
216
 
64 800 Kč
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
 
72
 
21 600 Kč
V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol
 
6 osvědčení o absolvování DVPP
 
 
9 000 Kč

 
Pro naši školu začíná 30 měsíční období průběhu projektu 1.3. 2011 a končí 31. 8. 2013.
 
Další informace na www.eupenizeskolam.cz, www.msmt.cz nebo na informační lince 800 228 229.
 

Náhledy fotografií ze složky EU peníze školám