Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovení úplaty v ŠD

8. 9. 2011

 

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty
za pobyt dítěte ve školní družině
 
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lukov stanoví podle paragrafu 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon/ a podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 o předškolním vzdělávání a novely č. 43/2006 Sb.,vydává tuto směrnici:
 
Čl.1
Úvodní ustanovení
 
Směrnice určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky
a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou
vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.
 
Čl. 2
Plátci
 
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte ode dne přijetí do ŠD do ukončení docházky,
zpravidla souběžně se zahájením a ukončením školního roku.
 
Čl.3
Osvobození od úplaty
Od úplaty je osvobozen(a):
1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (viz§ 20 – 22 z.č.117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů )
2. fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (viz §36-43 zákona
č. 117/199 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů)
 
Čl. 4
Řízení o osvobození od úplaty
 
1. nárok na osvobození od úplaty podle bodu 1 a 2 čl. 3 této směrnice prokáže plátce
ředitelce ZŠ a MŠ Lukov prostřednictvím vychovatelky ŠD předložením originálu písemného
oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory, resp. přiznání
dávky pěstounské péče. Současně musí předložit kopie dokladů ne starší než 1 měsíc,
které dokazují, že jsou mu dávky vypláceny. Podkladem řízení je podaná písemná
žádost.
2. ředitelka školy rozhodne na základě žádosti ve správním řízení o osvobození od
úplaty
3. údaj o osvobození od úplaty je uveden v dokumentaci žáka
4. osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok
na osvobození od úplaty prokáže.
 
 
 
 
 
Čl. 5
Podmínky úplaty a splatnost úplaty
 
1. výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny. Za období
hlavních prázdnin se úplata neprovádí.
2. plátce uhradí úplatu stejným způsobem jako stravné –v hotovosti do rukou účetní školy.
3. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
4. ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty
5. v případě neplnění této povinnosti uvědomí vychovatelka ŠD ředitelku školy nejpozději
do jednoho měsíce od termínu nesplněné platby. Ředitelka školy pak může rozhodnout o
vyloučení dítěte z ŠD.
 
Čl .6
Závěrečná a přechodná ustanovení
 
1. výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice,
se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
2. stanovená výše úplaty je stejná i pro každé další dítě (v případě docházky sourozenců
do ŠD.)
3. s touto směrnicí jsou rodiče seznámeni už při zápisu.
4. za plnění jejích ustanovení je odpovědná vychovatelka ŠD Marie Petříčková
5. tato směrnice nabývá platnosti dnem 1.října 2005.
 
 
 
 

 

 

 

 

Stanovení výše úplaty na školní rok 2012/2013
  
  
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lukov podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 
 
 
 
 
s t a n o v u j e
 
 
od 1.9.2012 do 30.6.2013 základní sazbu úplaty za pobyt dítěte ve ŠD
 
 
 
ve výši 80,-Kč za kalendářní měsíc
……………………..............................…
 
 
 
 
 
 
 
 
V Lukově dne 31. 8. 2012
Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka školy