Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovení úplaty v MŠ

8. 9. 2011

 

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty
za předškolní vzdělávání
 
Ředitel Základní školy a mateřské školy Lukov podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 43/2006 Sb.
vydává tuto směrnici:
 
Čl.1
Úvodní ustanovení
 
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen
„úplata“), možnost snížení úplaty, ev. osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
 
Čl. 2
Plátci
 
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ode dne přijetí dítěte do MŠ.
 
Čl.3
Osvobození od úplaty
 
Od úplaty je osvobozen(a):
1. zákonný zástupce dítěte v posledním ročníku mateřské školy před nástupem školní
docházky, tzn. dítěte, v příslušném školním roce dovrší 6 let věku ( viz § 1a, odst.2
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 43/2006 Sb.)
2. zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (viz § 20 – 22
zákona.č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a §6,
odst. 5 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělání ve znění 43/2006 Sb.)
3. fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (viz §36-43 zákona
č. 117/199 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů)
 
Čl. 4
Řízení o osvobození od úplaty
 
1. nárok na osvobození od úplaty podle čl. 3 bodu 2 a 3 této směrnice prokáže plátce
řediteli ZŠ a MŠ Lukov prostřednictvím vedoucí učitelky MŠ předložením originálu
písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory, resp.
přiznání dávky pěstounské péče. Současně musí předložit kopie dokladů ne starší než
1 měsíc, které dokazují, že jsou mu dávky vypláceny. Podkladem řízení je podaná
písemná žádost.
2. nárok na osvobození od úplaty podle čl. 3 bodu 1 této směrnice rodiče prokazovat
nemusí.
3. osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok
na osvobození od úplaty prokáže.
 
Čl. 5
Snížení úplaty
 
Úplata může být snížena:
1. zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den
příslušného kalendářního měsíce je stanovena úplata ve výši 50% základní sazby.
Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu
příslušná výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.
2. zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na
dobu 4 hodin denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte (viz
§30 odst. 3, písm.a, b) zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění z.
204/2005 Sb.) je stanovena úplata ve výši 2/3 základní sazby (viz § 6 odst.3 Vyhlášky
č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělání ve znění 43/2006 Sb.)
3. zákonnému zástupci dítěte, které zahájí školní docházku později než je stanoveno
správním rozhodnutím o přijetí dítěte, je stanovena úplata ve výši 50% základní sazby
po celou dobu, na kterou zákonný zástupce dítě písemně omluví a o snížení požádál.
4. v případě přerušení provozu mateřské školy podle §3 Vyhlášky č.14/2005 Sb. o
předškolním vzdělávání(v období hlavních prázdnin ) se základní sazba a spolu s ní
úplata za příslušné měsíce krátí v poměru počet kalend. dnů přerušení : počet
kalend. dnů v měsíci. Ředitel školy stanoví pro příslušné měsíce výši základní sazby
správním rozhodnutím. O výši úplaty budou rodiče informováni na vývěsce mateřské
školy zároveň s oznámením o přerušení provozu MŠ nejméně 2 měsíce před
plánovaným přerušením provozu (viz §3, Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání ve znění 43/2006 Sb.). Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla
plátcem uhrazena v plné výši, bude mu příslušná výše úplaty vrácena v termínu
dohodnutým se zákonným zástupcem, nebo odečtena v následujícím měsíci.
 
Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty
 
1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
2. ředitel školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty
3. plátce uhradí úplatu stejným způsobem jako stravné –v hotovosti do rukou účetní školy.
4. v případě neplnění této povinnosti uvědomí vedoucí učitelka ředitele školy nejpozději
do jednoho měsíce od termínu nesplněné platby. Ředitel školy pak může rozhodnout o
vyloučení dítěte z MŠ.
 
Čl .7
Závěrečná a přechodná ustanovení
 
1. Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice,
se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
2. stanovená výše úplaty je stejná i pro každé další dítě (v případě docházky sourozenců
do MŠ)
3. s touto směrnicí jsou rodiče seznámeni už při zápisu.
4. za plnění jejích ustanovení je odpovědná vedoucí učitelka MŠ

 

STANOVENÍ ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Lukov podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších úprav
 
 
s t a n o v u j e
 
základní sazbu úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 3.9.2012 do 31.8.2013 
ve výši 80,-Kč za kalendářní měsíc
 
Pro děti s omezenou dobou pobytu v MŠ podle § 6 odst.3 Vyhlášky č.14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání ve znění 43/2006Sb., je výše úplaty stanovena na
 
   65,- Kč za kalendářní měsíc
         (děti navštěvující Mš max. 4 hodiny denně)
 
45,- Kč za kalendářní měsíc
         (děti navštěvující MŠ max. 5 dní v měsíci)
 
 
 
 
 
 
 
V Lukově 31. 8. 2012                                                  Mgr. Blanka Potěšilová, ředitel školy