Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotazníkové šetření

20. 1. 2012

 

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Vážení rodiče, v průběhu tohoto týdne jste obdrželi dotazník pro rodiče.             Celkem bylo vydáno 39 kusů, do dnešního dne žáci odevzdali do anonymní schránky 31 vyplněných dotazníků. Výsledky byly zpracovány a předkládáme vám průběžné hodnocení.
Při vyplňování jste využívali stejného známkování jako ve škole, tj.
1 – výborný      
2 – velmi dobrý     
3 – dobrý    
4 – dostatečný    
5 – nedostatečný
? – nedokážu posoudit
V níže uvedené tabulce je uveden počet odpovědí  u jednotlivých otázek.
 

 
 
1
2
3
4
5
?
1.
Jste spokojeni s kvalitou vyučování ve škole?
25
4
2
0
0
0
2.
Jste spokojeni s hodnocením a klasifikací žáků?
27
2
1
0
1
0
3.
Je množství poznatků, které žák získává ve škole, dostatečné?
20
8
1
0
0
2
4.
Je nabídka nepovinných zájmových kroužků dostatečná?
26
3
1
1
0
0
5.
Je doba, kterou tráví dítě ve škole, správně dlouhá?
27
2
0
0
0
2
6.
Je doba, kterou tráví dítě doma přípravou na vyučování, správně dlouhá?
17
5
2
1
0
6
7.
Jste spokojeni s prací školní družiny?
25
4
1
0
0
1
8.
Cítí se Vaše dítě ve škole bezpečně?
29
1
1
0
0
0
9.
Jste dostatečně informováni o Vašem dítěti (třídní schůzky, žákovské knížky, …)?
29
2
0
0
0
0
10.
Měli by mít rodiče více pravomocí spolurozhodovat o dění ve škole?
8
5
1
0
1
16
11.
Je dostatečná nabídka školních akcí (výlety, besídky, karneval, divadelní představení, …)?
25
3
2
0
1
0
12.
Jste spokojeni s prostory školy a jejich vybaveností?
26
4
1
0
0
0
13.
Jste spokojeni s tím, že Vaše dítě navštěvuje tuto školu?
28
3
0
0
0
0

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové hodnocení činnosti naší školy je:

1
77,5 %
 2
11,4 %
3,2 %
0,5 %
0,7 %
6,7 %

 
 
Další náměty, návrhy, nedostatky:
- vysedávání dětí u počítače: od letošního roku se snažíme o to, aby žáci trávili minimální čas u počítačů (kromě potřebné výuky a počítačového kroužku),
po zakoupení pingpongového stolu se nám to z velké části daří. Od jarních měsíců se snažíme, aby děti trávily delší přestávky na školní zahradě.
- školní hřiště: školní hřiště nám opravdu chybí, nejen travnatá plocha na fotbálek a jiné kolektivní sporty, ale hlavně doskočiště pro skok daleký, herní prvky (basketbalové koše, prolézačky, nižší lezecká stěna, skluzavka aj.) na zahradě (převážně pro činnost školní družiny, ale také využití pro relaxaci v době delších přestávek), zastřešená pergola na školní zahradě, která by byla využívána pro činnost ŠD, ale také pro výuku v případě příznivého počasí. Finanční náročnost je tak vysoká, že není v našich silách vše vybudovat nebo zakoupit. V letošním roce máme v plánu instalaci alespoň části herních prvků na školní zahradu – snad se nám to povede.
- prostory školy: ani my nejsme spokojeni se všemi prostorami – hlavně chodby a šatna, na kterých je stará elektroinstalace a oprýskané omítky. Pokud na tyto opravy uvolní OÚ nějaké prostředky, rádi bychom je realizovali v letošním roce.
- datum u známek v žákovské knížce: souhlasím s připomínkou, že by mělo být u každé známky v žákovské knížce datum, pravděpodobně se to týká ŽK, které jsou určeny pro mladší žáky (1. a 2. ročník).  Po konzultaci s vyučující dojde k nápravě  a každá známka bude datována.
- školní pěstební pozemek: pokusíme se na jaře upravit část školní zahrady a v rámci pracovního vyučování ji využívat k pěstební činnosti.
- vzdělání družinářek: vedoucí vychovatelka Veronika Vojtěchová je plně kvalifikovaná a její vzdělání (pedagog volného času) s akreditací Ministerstva školství odpovídá práci, kterou vykonává. Vychovatelka Dagmar Krouchalová nemá žádné pedagogické vzdělání. Obě učitelky pravidelně absolvují další vzdělání pedagogických pracovníků.
 
Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníků. Z výše uvedených výsledků nás velmi těší kladné hodnocení, ale jsme moc rádi i za Vaše konkrétní náměty. V příštím období z nich budeme vycházet a snažit se stále zlepšovat naši práci i prostředí a celkové klima školy. Existuje mnoho ukazatelů, jak měřit výsledky vzdělávání a výchovy, pro nás je ale mnohem důležitější Váš názor a hlavně konkrétní náměty na zlepšení. Pokud budete mít       nějaké zajímavé podněty na další zlepšení činnosti školy, můžete nám je sdělit osobně nebo prostřednictvím anonymní schránky, která je umístěna ve škole. Stále platí naše nabídka vedení zájmového kroužku rodičem. Jestli budete mít chuť vést naše děti v kroužku, tuto aktivitu přivítáme.  
Chceme být školou otevřenou a náš zájem je totožný s Vaším – spokojené dítě, které se cítí v naší škole bezpečně.

Blanka Potěšilová